Fonden for Slægten Herschend betragtes som oprettet den 29. marts 1914. Fundatsen for fonden fremtræder efter de af den nuværende bestyrelse vedtagne ændringer med virkning fra den 1. januar 1984 som følger:

FUNDATS FOR FONDEN
FOR SLÆGTEN HERSCHEND:

§ 1
Fondens navn er "Fonden for Slægten Herschend". Dens formål er at bevare og udvikle samfølelsen i slægten. Dette formål søges navnlig nået derved, at der gives samtlige medlemmer af slægten Herschend, jfr. § 2, adgang til ved indtræden som medlemmer i fonden at muliggøre for denne at hjælpe og understøtte slægtninge, som forholdene har givet mindre blide livsvilkår. Fondens hjemsted er København.

§ 2
Som medlem af slægten Herschend betragtes mandlige og kvindelige descendenter af slægtshusbesidder P. Herschend og hustru Emmy, født v. Fischer, samt sådanne descendenters efterlevende ægtefæller. Efter anmodning kan personer med særlig tilknytning til slægten efter bestyrelsens godkendelse optages som medlemmer af slægtsfonden. Disse medlemmer kan dog ikke indtræde i bestyrelsen. Det bemærkes, at en gren af slægten Herschend staver navnet Herrschend.

§ 3
Ethvert medlem af fonden er pligtig at betale et årligt kontingent til fonden. Den til enhver tid siddende bestyrelse fastsætter kontingentets størrelse, idet der ved fastsættelsen heraf skal tages særligt hensyn til børn og unge under uddannelse. Livsvarigt medlemskab kan opnås ved indbetaling af et af bestyrelsen fastsat engangsbeløb.

§ 4
Det påhviler bestyrelsen at administrere fondens formue bedst muligt under særlig hensyntagen til såvel formuens forrentning som sikkerhed.
Fondens aktiver skal noteres på fondens navn og deponeres i et anerkendt pengeinstituts depotafdeling.
Fondens aktiver må ikke kvitteres, pantsættes, transporteres eller på anden måde afhændes uden samtykke fra alle bestyrelsens medlemmer.

§ 5
Fondens bestyrelse består af 5 i Danmark boende myndige medlemmer af fonden. Bestyrelsen sammensættes så vidt muligt af repræsentanter fra hver af de fem linier der udgår fra slægtshusbesidder P. Herschend og hustru Emmy, født v. Fischers børn:

Christian Frederik Herschend
Carl Theodor Hershend
Carl Henrik Emil Herschend
Frederik (Frits) Herschend
Oscar Herschend

Hvervet som bestyrelsesmedlem vedvarer, så længe den pågældende er medlem af fonden og selv ønsker det, medmindre den pågældende måtte blive umyndiggjort eller på anden måde blive ude af stand til at bestride hvervet.
Ethvert bestyrelsesmedlem kan blandt fondens medlemmer inden for sin egen slægtslinie udpege sin efterfølger ved bemærkning herom til fondens forhandlingsprotokol, og den således udpegede indtræder da ved forgængerens afgang i dennes sted.
Hvis et bestyrelsesmedlem ikke har udpeget sin efterfølger, eller den udpegede ikke ønsker eller ikke kan indtræde i bestyrelsen, vælger de øvrige bestyrelsesmedlemmer efterfølgeren. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende for valget.

§ 6
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, der indkalder til og leder bestyrelsens møder og udfører dens beslutninger, 1 næstformand, 1 kasserer og 1 sekretær. Bestyrelsen, der er ulønnet, skal føre en forhandlingsprotokol. Da forhandlingsprotokollen vil være af slægtshistorisk værdi, bør denne føres detaljeret af bestyrelsen.

§ 7
Af fondskapitalens årlige udbytteafkastning i forbindelse med de årlige medlemskontingenter kan bestyrelsen tillægge trængende medlemmer af fonden økonomisk støtte, ligesom den afholder andre af bestyrelsen vedtagne udgifter, herunder den i næste stykke nævnte lodtrækning. Som middel til at påkalde slægtsmedlemmernes interesse allerede fra medlemmernes unge alder, har det gennem årene vist sig formålsljenligt hvert års 29. marts under navn af "Bedstemoders Fødselsdagsgave", "Fondens Jubilæumsgave" og "William Herschends Mindelegat", at bortlodde 3 lotterigevinster blandt fondens medlemmer. Med denne foranstaltning skal der fortsættes af bestyrelsen, således at hvert fondsmedlem, der har indbetalt medlemskontingent for det foregående kalenderår og vedblivende er medlem af fonden, deltager med et lod i lodtrækningen. Om udfaldet af denne skal samtlige fondsmedlemmer hver 29. marts have skriftlig meddelelse fra bestyrelsen.
Der skal så vidt muligt hvert år henlægges af de indgåede midler svarende til inflationens størrelse.
Det påhviler bestyrelsen at administrere de til fonden overdragne legater i nøje overensstemmelse med de enkelte legatbestemmelser.

§ 8
Berettiget til særlig ydelse fra fonden er fondsmedlemmer, der efter bestyrelsens bedste skøn anses trængende til sådan hjælp. Som for trinsberettigede skal dog anses medlemmer over 65 år samt børn og unge under uddannelse, hvis vilkår giver anledning til særlige begunstigelser. Ydelsen udbetales hvert års 29. marts efter ansøgning, der skal være indgivet til bestyrelsen i løbet af den forudgående januar måned. For så vidt der ikke knyttes særlige begrænsninger til tildelingen af en understøttelse, vedvarer den, uden at ny ansøgning behøver at indgives, så længe den pågældende selv ønsker det, og bestyrelsen skønner, at den kommer den pågældende selv til gode, samt at han eller hun opfylder de i stykke 1 nævnte betingelser (trangsbetingelsen dog undtaget). Ydelsen er personlig og kan ikke gøres til genstand for arrest, beslag, udlæg, konkurs eller anden retsforfølgning.

§ 9
Bestyrelsen aflægger inden hvert års 20. marts regnskab for det foregående kalenderår. Regnskabet revideres af et her i landet boende medlem af fonden uden for bestyrelsen. Revisor udpeges af bestyrelsen blandt sådanne medlemmer, der må antages at have særlig baggrund for og viden med henblik på at kunne udøve en effektiv og kyndig revision. Regnskabet for det foregående kalenderår skal med revisors eventuelle bemærkninger henligge til eftersyn for fondens medlemmer hos bestyrelsens formand.

§ 10
Alle tvistigheder angående fondens forhold afgøres endeligt af bestyrelsen, dog at antegnelser, som af revisor måtte være gjort til årsregnskabet, men som bestyrelsen ikke har fundet at kunne tage til følge, af et fondsmedlem kan indbringes for domstolene.

... op til toppen